شرکت تحقیقات و تولید فرآورده های بیولوژیک پسوک
 

 تعبیر و تفسیر روشهای تشخیصی تریپانوزومیاز در حیوانات اهلی و ارائه راههای مناسبتر

• تعبیر و تفسیر روشهای تشخیصی تریپانوزومیاز در حیوانات اهلی و ارائه راههای مناسبتر

تریپانوزومیاز یکی از مهمترین بیماریهای خون در حیوانات اهلی است و گونه های مختلف جنس تریپانوزوم باعث عفونت در میزبانهای پستاندار می شود میزان گسترش بیماری، آزردگی بافتهای میزبان، میزان وجود تک یاخته¹ در خون حیوانات و تلفات ناشی از بیماری به جنس، گونه و حتی سویه های خاصی از یک گونه تریپانوزوم و هم چنین حساسیت گونه های میزبان بستگی دارد به غیر از مناطقی که به علت وجود مگس تسه تسه گونه های تریپازوما کونگولنس (Trypanosoma congolens) ، تریپانوزوما ویواکس (T.vivax) و تریپانوزومابروسئی (T.brucei) در گاو و گوسفند و بز گسترش دارد، گونه های دیگری نیز که از نقطه نظر ایجاد بیماری قابل اهمیت هستند شامل تریپانوزوما اکی پروم (T.equi perdum) میباشد.
- در ایران گونه هائیکه بیماریزا هستند عبارتند از :
 
الف- تریپانوزوما اوانسی عامل بیماری سورا² در بیشتر نقاط ایران بخصوص در نواحی شرقی ، جنوب شرقی، جنوب غربی در حیوانات اهلی بخوص اسب، الاغ، شتر، گاو و گاومیش وجود دارد و هر چند گاهی بصورت اپیدمی ظاهر شده و باعث تلفاتی در حیوانات اهلی میگردد. در بز نیز وجود تریپانوزوما اوانسی گزارش شده ولی علائم بیماری حاد نبوده و حیوان بعنوان مخزن بیماری زمینه ساز گسترش بیماری است .
 
ب- تریپانوزوما اکی پرُدم عامل بیماری  دورین³ یا سیفلیس اسب در تک سمی ها بخصوص اسب وجود داشته و با توجه به اینکه انتقال آن از راه جفت گیری انجام میشود و در مقایسه با بیماری سورا گسترش کندی دارد در شرایط فعلی گزارشی از وجود بیماری دریافت نشده است.
 
- علاوه بر گونه های ذکر شده گونه دیگری به نام تریپانوزوما تیلری (T.theileri) در ایران وجود دارد که به تنهائی بیماریزا نیست و در صورتیکه گاو مبتلا به عفونت های دیگر تک یاخته ای، باکتریائی یا ویروسی بشود تریپانوزوما تیلری گسترش یافته و موجب کم خونی می گردد.
 
- بین جراحات حاصله و پاتوژنیسته بیماری های ناشی از T.evanci، T.brucei، T.equiperdum در حیوانات و T.rhodesiensوT.gambiense در انسان شباهت زیادی وجود دارد نشانیها عبارتند از تورم زیر شکم، سینه و ادم ناحیه سر و پاها و اندامهای تناسلی، افزایش لکوسیت ها4 و در نهایت کم شدن لکوسیت ها5، کم شدن ترمبوسیتها6، تورم پریکارد، ظهور پلاکهای کهیر مانند در نقاط مختلف بدن ، کراتیت، بزرگ شدن فوق العاده طحال و تورم کبد، تجمع فراوان      اکسودای کدردرپریکارد، ریه ها و حفره های شکم ، کم خونی حاد، از دست رفتن وزن و کم شدن بازدهی دام ، نازائی و سقط جنین و بالاخره در موارد حاد، بیماری با مرگ همراه میباشد. حیواناتیکه بهبود مییابند برای ماهها و سالها واجد تیریپانوزوما هستند و بعبارت دیگر وجود تک یاخته  در خون در پائین ترین سطح در حال نوسان است و چنین حیواناتی میتوانند بعنوان مخزن بیماری در انتشار و گسترش بیماری نقش فعالی داشته باشند وانگهی بر حسب تصادف امکان دارد حیوان بخودی خود بهبود کامل پیدا نموده و بدن از وجود تک یاخته پاک گردد متلاشی شدن تریپانوزوما در خون و آزاد شدن مواد سمی باعث تورم بافتها میگردد و واکنشهای سلولهای کشنده7 متعاقب ارتباط پادتن و پادگن باعث از بین رفتن گلبولهای قرمز و پلاکتها شده و اختلال در انعقاد خون و گسترش تورم کلیه، آزادشدن کینین8، پائین آمدن متابولیسم بافتها و کم شدن تریپتوفان مغز حاصل می گردد از طرفی نقصان تریپتوفان خود یکی از عوامل ایجاد اختلال در اعمال بافت مغزی می باشد.
 
- از روشهای متعددی برای شناسائی تک یاخته و جدا کردن آن میتوان استفاده نمود این روشها عبارتند از:
مشاهده مستقیم تک یاخته با استفاده از میکرُسکوپ
تزریق نمونه به حیوانات حساس آزمایشگاهی
 
روشهای دیگری که به تشخیص های آزمایشگاهی اضافه میشود شامل:
شناسائی پادتن ضد تریپانوزوم و یا آنتی ژن تریپانوزوم در سرم خون حیوان آلوده و استفاده از روش PCR  میباشد.
 
در این نوشتار مشکلات روشهای تشخیصی و راههای مناسبتر تشخیص تریپانوزوم مورد بررسی قرار میگیرد.
 
تشخیص تریپانوزومیازبا مشاهده تک یاخته
ساده ترین روش شناسائی تک یاخته عبارت است از آزمایش مستقیم میکرُسکپی گسترش مرطوب از خون و مشاهده تک یاخته بصورت فعال و یا آزمایش میکرُسکپی گسترش های ضخیم و نازک تهیه شده از خون مشکوک به آلودگی و مشاهده خصوصیات ریخت شناسی تک یاخته و تشخیص گونه   می باشد.
 
- استفاده از گسترش مرطوب می تواند روش سریع و مناسبی برای تشخیص در تعداد زیادی از حیوانات تحت بررسی باشد معذالک لازم به یادآوری است که این روش حساسیت بالائی را در برنداشته و امکان دارد نیمی از حیوانات آلوده تحت بررسی با این روش قابل تشخیص نباشند. حساسیت آزمایش مستقیم میکرُسکپی را میتوان با استفاده از روشهای اصلاح شده تا حدی بالا برد مثلاً وقتیکه خون با ساتریفوژ هماتوکریت سانتریفوژ میشود تریپانوزوم در روی لایه ای سفید رنگ9 جمع و تغلیط میگردد و آزمایش این لایه سفید بمنظور جستجوی تک یاخته در مقایسه با آزمایش خون بمراتب حساستر و دقیق تر میباشد . در ضمن با استفاده از میکرو هماتوکریت میتوان کم خونی ایجاد شده در دام را نیز بررسی و ارزیابی نمود این روش نیاز به الکتریسیته و سانتریفوژهای10 کوچک با دور بالا دارد و هر گاه قبل از انجام سانتریفوژ گلبولهای قرمز جدا بشوند حساسیت روش استفاده از لایه سفید به نحو قابل توجهی افزایش مییابد گلبولهای قرمز را میتوان با شوکهای هیپوتونیک11 از بین برد جدا نمودن گلبولهای قرمز خون را میتوان از طریق مبادله آنیونها12 به روش کروماتوگرافی13 نیز انجام داد، از این روش در تشخیص تریپانوزوماگامبیانس  T.gambianse) در انسان استفاده می شود ولی هنوز در تشخیص تریپانوزوم های دامی مورد استفاده قرار نگرفته است روش دیگری که در جهت متلاشی نمودن گلبولهای قرمز مورد استفاده قرار میگیرد، استفاده از روش سدیم دود سیل سولفات16 میباشد.
 
- تزریق خون حیوان مشکوک به آلودگی به حیوان حساس آزمایشگاهی بخصوص موش کوچک و موش بزرگ (رات) نیز یکی دیگر از روشهای تشخیص است و از روش میکرُسکپی مستقیم حساس تر است زیرا با این روش زمینه مساعدی برای افزایش تعداد تک یاخته ایجاد میشود و در نتیجه می توان تک یاخته را خواه بصورت فعال و خواه بصورت رنگ شده مشاهده نمود و از طرفی با افزایش تعداد تک یاخته میتوان بررسیهای دیگری را نیز انجام داد ولی باید اضافه نمود که این روش یک روش صد در صد مطمئن نیست چونکه سریعاً جواب مناسب بدست نمی آید و بعضی مواقع امکان دارد مدّت زمان بیشتری برای دریافت نتیجه طول بکشد از طرفی استفاده از روش تزریق به حیوانات آزمایشگاهی حسّاس مستلزم نگهداری حیوانات و افزایش هزینه های تشخیص در بررسیهای صحرائی است ضمناً حیوانات آزمایشگاهی نسبت به بعضی از     تریپانوزوم ها، نظیر T.vivax  وT.simiae و در موارد محدود نسبت به T.conglense حساس نیستند بنابراین ملاحظه میشود با وجود تغییرات متعدد و اصلاح روشهای مختلف مشاهده  تک یاخته در موارد زیادی بدلیل عدم وجود آن در خون امکان پذیر نیست وانگهی پدیده دگرگونی آنتی ژن تریپانوزوما و افزایش و یا کاهش میزان تک یاخته در خون در تشخیص و شناسائی تک یاخته موّثر هستند.
 
تشخیص تریپانوزوما با جستجوی پادتن
- روش های متعددی برای تشخیصهای سرمی تریپانوزومیاز مورد بررسی قرار گرفته است و بیشتر این روشها مربوط به بررسی جوابهای این حیوانات در مقابل عفونت ناشی از گونه های تریپانوزوم میباشد و بررسیهای انجام شده نشان دادند که سرم حیوانات آلوده به تریپانوزومیاز باعث لیز شدن یا متلاشی شدن تریپانوزوما میشود و علت لیز شدن تریپانوزوما مربوط به وجود مکمل14 و پادتن ایجاد شده در خون حیوان آلوده میباشد. 
 
روش تثبیت عناصر مکمل
بصورت معمول برای تشخیص عفونتهای ناشی از تریپانوزوما اوانسی در گونه های متعددی از حیوانات اهلی مورد استفاده قرار گرفته است و حتی این روش در برنامه ریشه کنی بیماری دورین در کانادا و آفریقا بعنوان یک آزمایش قابل اعتماد در نظر گرفته شده است ولی با گذشت زمان متوجه شدند که استفاده از این روش نیز با مشکلاتی همراه است که مهمترین آنها عبارتند از مشکلات تهیه و استاندارد کردن آنتی ژن مورد نیاز ، مشکلات تهیه خون گوسفند ، همولیزین ، مکمل و سانتریفوژ یخچال دار، بخصوص در کشورهای آفریقائی و کشورهای جهان سوم که با مشکلات اقتصادی فراوانی همراه هستند، انجام تست مستلزم صرف هزینه های بالائی برای چنین کشورها میباشد از طرفی بررسیهای بعدی نشان دادند که آزمون تثبیت عناصر مکملی یک روش با حساسیت پائین بوده و در مقابل عوامل ضدمکملی15 حساسیت آن از بین میرود و برای انجام آزمون فرد ورزیده و با تجربه موردنیاز میباشد و ضرورت دارد معرفهای مورد استفاده در آزمون بطور مرتب ارزیابی و استاندارد شوند.
 
- روشهای دیگری که برای تشخیصهای سرمی یا جوابهای ایمنی در تریپانوزومیاز مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از:
روش ژل17 فرمل
روش کلروردومرکور18 میباشد
اساس هر دو روش بر این مبنا است که سرم حیوانات آلوده تحت تأثیر بعضی مواد شیمیایی مثل فرمالین یا کلرور دومرکور ژلاتینه می شوند از این دو آزمون نیز در تشخیص تریپانوزومیاز شتر استفاده شده است .
معذالک ضرورت دارد یادآوری نمائیم که این دو آزمون اختصاصی نبوده و ایمنو گلوبولینهای سرم با اضافه کردن آین دو ماده شیمیایی رسوب مینمایند و استفاده از آن به هیچوجه بستگی به آنتی ژنهای تریپانوزوما ندارد و حتی محققان هم خوانی این روش را با وجود داشتن تک یاخته در خون مشاهده ننموده اند و در شرایط فعلی استفاده از این دو آزمون در شناسایی تک یاخته مطلوب نیست .
 
- روش هماگلوتیناسیون غیر مستقیم:
فعالیت های زیادی در جهت بهبود روش هماگلوتیناسیون غیرمستقیم و استفاده از آن در تشخیص عفونتهای تریپانوزومیاز انجام شده است از روش مزبور در تشخیص تریپانوزومیاز شتر وسایر نشخوارکنندگان استفاده شده است آنتی ژنهای بکار برده شده در روش هماگلوتیناسیون غیر مستقیم کاملاً خالص نبوده و در نتیجه استاندارد کردن روش مزبور در رابطه با حساسیت و اختصاصی بودن آن با مشکل روبرو میشود وانگهی ارتباط آنتی ژن با گلبول قرمز نیز بطور ناقص انجام میشود و ضمناً گلبولهای قرمز بسیار شکننده بوده و هر آن امکان دارد ویژگیهای اولیه خود را در حین نگهداری از دست داده و آگلوتینه شدنهای غیر اختصاصی را با پادتنهای غیرهمگن19 ایجاد نمایند.
روش دیگری که جهت تشخیص عفونت های تریپانوزومیاز مورد توجه قرارگرفته است 
 
- آگلوتیناسیون مستقیم در روی اسلاید
اين روش برای اولین بار در دانشگاه آزاد بروکسل وانستیر طب گرمسیری20 آن روش مورد استفاده قرار گرفت . روش اگلوتیناسیون مستقیم با روشهای کلاسیک مشاهده تک یاخته مقایسه شده و نزدیک به 90% این روشها با هم هم خوانی داشته اند ودرمورد تشخیص تریپانوزوما اوانسی د رشتر با استفاده از این روش به نتایج مطلوبی نیز رسیده اند. بطور کلی گرچه ساده ترین و راحت ترین تست سرمی اگلوتیناسیون مستقیم در روی اسلاید میباشد و در تشخیص تریپانوزوما اوانسی در شتر از آن استفاده میشود ولی استفاده از آن در تشخیص تریپانوزومیاز در سایر حیوانات اهلی بعلت عدم  تثبیت و ارتباط کامل آنتی ژن با گلبول قرمز با اشکال روبرو شده است . در بررسیهای صحرائی و  اپیدمیولوژیک با استفاده از این روش همراه با روش هماتوکریت نتایج نسبتاً قابل اطمینانی بدست آورده اند معذالک ضرورت دارد یادآورد شویم که این روش از نقطه نظر اختصاصی بودن آزمون نمیتواند روش مناسبی باشد و جهت بهبود روش و بالاترین ویژگیهای آن بررسیهای بیشتری مورد نیاز میباشد.
 
- آزمون ایمنوفلورسانس غیر مستقیم:
گرچه آنتی ژن موجود در گسترش های تهیه شده از نمونه مشکوک با استفاده از یک، دو یا بیشتر مواد تثبیت کننده در روی لام تثبیت میگردد معذالک تهیه آنتی ژن با دو مشکل اساسی همراه میباشد:
 
1- تهیه تعداد زیادی گسترش واجد آنتی ژن و استاندارد کردن آنها مستلزم صرف وقت زیادی است و برای نگهداری گسترش های تهیه شده یخچالهائی با درجه حرارت بسیار پائین(  c50-)مورد نیاز میباشد وتهیه چنین یخچالهایی با صرف هزینه سنگین همراه بوده ونگهداری آنها هم به دلیل نداشتن پرسنل ورزیده و وسایل یدکی با اشکالات زیادی روبرو است.
2-  آنتی ژنهای تهیه شده واکنشهای غیر اختصاصی نیز دارند واخیراً با تغییراتی که در بهبود روش انجام 
شده آزمونIFA با ویژگیهای بالاتری مورد استفاده قرارمیگیرد وآنتی ژنها درمخلوطی از مواد تثبیت کننده      نظیر استن وفرمالدئیدفیکسه میگیردند. ضمناً ارزیابی لامهای مثبت نیاز به افراد ورزیده دارد و استانداردکردن مشخصه های لامهای مثبت و منفی نیز با مشکلاتی روبروست و در نتیجه جواب های بدست آمده دریک آزمایشگاه با آزمایشگاه دیگر یکسان نبوده و بیشتر مواقع ممکن است نتایج بدست آمده با اختلافات فاحشی همرا باشد.
 
- روش الیزا : 
از نقطه نظر هزینه کم ، اختصاصی بودن وحساسیت بالا میتواند یک آزمون اتنخابی در تشخیص جوابهای ایمنی در عفونت های تریپانوزومیاز باشد یکی از مزیتهای این آزمون این است که نمونه های زیادی را میتوان سریعاً با این روش آزمایش نمود روش الیزا بعنوان یک روش بین المللی جهت تشخیص بیماری دورین مورد تائید میباشد ودر صدد هستند از این روش در تشخیص پیروپلاسموز تک سمی ها هم بعنوان یک روش انتخابی استفاده نمایند وحتی سعی براین است که برای تشخیص تری پانوزوما ، و با بزیای اسب از این روش استفاده شود بطور کلی نوع آنتی ژن درانجام روش الیزا به عنوان یک روش مناسب نقش اساسی و بنیادی دارد معمولاً دراین روش از تریپانوزوم لیز شده (متلاشی شده) بعنوان آنتی ژن استفاده میشود وکیفیت آن چندان ایده آل نیست وازنقطه نظر اختصاصی بودن حساسیت بالا استاندارد کردن آن با مشکل روبرو میشود وبرای بهتر کردن کیفیت این روش بررسیهای بیشتری مورد نیاز میباشد .تمام تست های سرمی شرح داده شده جهت تشخیص ویا ارزیابی پادتنهای اختصاصی ویا ارزیابی ایمنو گلوبولین ها روشهای صد در صد اختصاصی نیستند و در واقع نشان دهنده یک تشخیص احتمالی بر حسب قرائن و احتمالات میباشند و مثبت بودن عیار سرم وجه تمایز عفونتهای جاری از عفونت های مزمن نیست وانگهی مثبت بودن عیار سرم برای ارزیابی اثر درمانی دارو روش مناسبی نمی تواند باشد زیرا عیارسرم حتی بعد از اتمام دوره درمان تا مدتی مثبت میباشد تستهای سرمی از نقطه نظر اپیدمیولوژی قابل اهمیت  هستند ولی جهت تمایز عفونت های حاد و مزمن از یکدیگر و ارزیابی اثر درمانی دارو ضرورت دارد بررسیهای بیشتری انجام شود.
 
تشخیص تریپانوزومیاز با استفاده از آنتی ژن:
روش دیگری که بجای جستجوی پادتن مورد استفاده قرار میگیرد جستجوی آنتی ژن اختصاصی موجود در خون حیوان آلوده می باشد مشخص شدن وجود آنتی ژنهای تریپانوزوم در خون حیوان آلوده با تشخیصهای کلاسیک و مشاهده انگل نیز همخوانی دارد و معرف عفونتهای حاد میباشد.
- در ابتدا استفاده  از این روش در مورد تشخیص بیماری شاگاس21 مورد توجه قرار گرفت و سپس در مورد تشخیص تریپانوزوما اوانسی هم از آن استفاده نمودند برای این منظور پادتن مونوکلونال اختصاصی گونه ها و روش الیزا (ساندویچ الیزا22) در نظر گرفته شده است و با این روشآنتی ژنهای موجود در گردش خون معمولاً شش روز پس از ایجاد عفونت تجربی قابل تشخیص هستند و تا موقعیکه عفونت در حیوان ادامه دارد و بهبودی کامل حاصل نشده است وجود     آنتی ژن موجود در خون قابل ارزیابی است در مورد تریپانوزوما اوانسی در 92% شترهایی که وجود انگل قابل رویت بوده، عیار آنتی ژن هم مثبت بوده است و حتی در 55% شترهائیکه تشخیص میکرُسکپی انگل امکان نداشته ، تست جستجوی آنتی ژن منفی بوده است که این خود اختصاصی بودن تست را نشان میدهد این آزمون برای اولین بار بعنوان آزمون مناسب جهت تشخیص جوابهای ایمنی در حیوانات مدنظر قرار گرفته است اساس این روش عبارت است از تهیه پادتن مونوکلونال و قرار دادن آن در میکروپلیت و یا لوله های پلی استرن الیزا23 و خارج کردن مقدار اضافی پادتن با شستشو میباشد سپس سرم مشکوک به داشتن آنتی ژن تریپانوزوما به آن اضافه میگردد آنتی ژن موجود در سرم به پادتن کُد شده در پلیت ارتباط پیدا می نماید نظر باینکه آنتی ژن صید شده یا ارتباط پیدا کرده دارای سایتهای متعددی است پادتن کونژوگه شده توسط سایتهای آزاد آنتی ژن جذب میگردد و پادتنهای اضافی با شستشو جدا میشوند و سپس سابستریت24 و کروموژن25 واکنش مورد نظر ظاهر میشود پادتنهای مونوکلونال اختصاصی گونه مربوط به تریپانوزوما کونگولنس (T.congolens) و تریپانوزوماویواکس(T.vivax) جهت توسعه، گسترش و پیاده کردن آزمون مزبور در نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار گرفته است، آزمون صید آنتی ژن یا آزمون جذب آنتی ژن 96% با روش کلاسیک مشاهده میکرُسکپی حیوانات آلوده همخوانی دارد و آزمون در حیوانات مناطق عاری از تریپانوزوما با نتیجه منفی همراه بوده است. آزمون صید آنتی ژن ، آزمون بسیار ساده ای است و با چشم قابل رویت است و نمونه های زیادی را میتوان در اسرع وقت آزمایش نمود و در مقایسه با روش های کلاسیک مشاهده تک یاخته بمراتب حساس تر میباشد، در واقع میتوان در مورد تشخیص تریپانوزومیاز حیوانی از این آزمون بعنوان یک آزمون انتخابی استفاده نمود. از طرفی در بررسیهای انجام شده در گروهی از حیوانات که مبتلا به چند عفونت بودند و آزمایشهای کلاسیک مشاهده تک یاخته در آنها منفی بود با استفاده از این آزمون مشخص شد که به تریپانوزوما اوانسی آلوده هستند گرچه این آزمون آنطوریکه باید و شاید هنوز در آزمایشگاههای تشخیص مورد استفاده قرارنگرفته است و صرفاً در تعدادی محدودی از مراکز تحقیقاتی تحت بررسی است  و ضرورت دارد در مورد آن نکات زیر مورد توجه قرار گرفته شود:
 
1- در تعداد کمی از حیوانات با وجود ظهور تک یاخته در خون وجود آنتی ژن با این آزمون شناسائی نمی شود و بطور تجربی نیز در مراحل اولیه عفونت وجود آنتی ژن در تعداد کمی از حیوانات تحت بررسی مثبت نبوده است و از طرفی وجود تک یاخته با کمیت بالا در خون حتی ممکن است با ظهور آنتی ژن  در سرم همراه نباشد زیرا مکانیسم و اساس این آزمون به این ترتیب است که تعداد مناسبی تریپانوزوم موجود در خون باید متلاشی شده و آنتی ژن در جریان خون آزاد شود تا تشخیص و شناسائی آن در سرم امکان پذیر باشد.
2- وجود تک یاخته در خون جهت مثبت بودن آزمون آنتی ژن ضروری است و امکان دارد تعدادی از حیوانات آلوده فاقد تک یاخته در خون باشند.
3- درحیوانات مناطق عاری از آلودگی ،آزمون صید آنتی ژن نیز منفی بوده است .
 
نتایج نهائی بررسیهای انجام شده در تشخیص تریپانوزومیاز وپیشنهادات
- از نقطه نظر تشخیص تریپانوزومیاز در حیوانات اهلی مشکلات متعددی وجود دارد، علائم کلینکی در گونه ها کاملاً مشخص نیست و حتی ممکن است نشانیهای چندین گونه با یکدیگر نسبتاً شبیه بوده و وجوه تمایز قاطعی نداشته باشند. ازطرفی باوجود اینکه روشهای متعارف برای تشخیص تک یاخته بهبود پیدا کرده معذالک در تعداد زیادی از حیوانات که بطور مزمن به تریپانوزومیاز آلوده هستند علائم کلینیکی ظاهر نمی شود و مشاهده تک یاخته یا جداسازی آن با اشکال روبرو می شود 
- برای جستجو پادتن از تست های هماگلوتیناسیون غیر مستقیم آگلوتیناسیون مستقیم و ایمنوفلورسانت غیر مستقیم والیزا استفاده میشود که صرفاً در بررسیهای اپیدمیولوژی مورد استفاده قرار میگیرند.
- تست الیزا در مقایسه با تستهای DA ,HI ,IFA ,CF، آزمون قابل قبولی بوده و حساسیت و اختصاصی بودن آن بالا میباشد و حتی امکان دارد آن را به نحو مطلوبی استاندارد نمود و تست جستجوی آنتی ژن نیز یکی از تستهای اختصاصی وحساس در تشخیص تریپا نوزومیاز میباشد .
بطور کلی تشخیص تریپانوزومیاز در مراحل اولیه بیماری در اپیدمیولوژی و بهداشت حیوان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . آزمایشهای متعارف نظیر آزمایش های میکرُسکپی خون آلوده به روشهای مختلف و تزریق به حیوانات آزمایشگاهی نمیتوانند روشهای قابل اطمینانی باشند بخصوص بررسیهای میکرُسکپی گسترش ها نیاز به افراد ورزیده دارد گرچه روش الیزا میتواند روش مناسبی باشد ولی روشهای ایمنولوژیکی نیز به دلیل ویژه گیهای آنتی ژنتیکی متغیر در تریپاتوزوما با      جواب های کاذب منفی و مثبت همراه است . معذالک باید اضافه نمائیم که روشهای مولکولی بخصوص PCR  درغلبه کردن بر این مشکلات میتواند نقش مؤثری داشته و یک روش قابل اطمینان برای  تشخیص ها و بررسیهای اپیدمیولوژی باشند.
 
 
 
4.Leukocytosis
3.Dourine
2.surra
1.Para si taemia
8.quinine
7.Cytotoxic cells
6.Thrombocytopnia
5.Leukopenia
12.Anion exchange   11.Hypotonic shock
10.microcentrifuge
9.Buffy coat
16.Sodium Dodocyl sulfate Technique
15.Anticomplement factors
14.complement
13.Chromatography
 
19.Heterophilic antibodies
18.mercuric chloride test
17.Formolgel test
20.universite libre de Bruxelles et LInstitute de Medicine Tropical d,Anvers
24.substrate
23.Micro ELISA plate/ploy styrene tubes
22.Sandevich ELISA
21.Chagas disease
     
25.chromogene

 

 

 


                                    
 
 

 

گروه تحقیقات و توسعه پسوک - 1390/11/29

 

printrating
  نظرات