الویت های تحقیقاتی و توسعه ای شرکت پسوک

• واکسن های ویروسی حیوانات خانگی (منو و پلی والان)
• واکسن باکتریایی حیوانات خانگی
• واکسن های باکتریایی آبزیان بصورت خوراکی و ترزیقی
• واکسن های باکتریایی طیور صنعتی
• واکسن های ویروسی دام کامل LSD،اکتیما،آبله و ….
• واکسن های باکتریایی دامی
• کیت های تشخیصی پرکاربرد در صنعت دامپزشکی (آزمایشگاه های تشخیصی و کارخانه های تولیدی)
• سرم های درمانی دام و طیور
• آنتی ژن های مورد استفاده در تشخیص های پرکاربرد آزمایشگاهی (دامپزشکی)
• واکسن های ویروسی پرندگان زینتی
• تحقیق در خصوص واکسن های نسل سوم ( DNA واکسن)
• تحقیق در خصوص تولید واکسن های زیر واحد (Sub unit)
• واکسن های تک یافته ای  انگلی