مقدمه
ظهور سریع و ناگهانی مقاومت باکتریهای بیماریزا در مقابل آنتی بیوتیک های مصرفی میتواند اثر درمانی آنها را در جلوگیری و ریشه کنی بیماریها بخطر بیاندازد. توصیه های کاربردی، مناسب نمودن رژیم های درمانی و جلوگیری از انتقال بیماریها می توانند در مدیریت بحران مزبور نقش قابل توجهی داشته باشند.
برقراری شیوه ها و اقدامات مناسب و سرمایه گذاری در ارتباط با ابداع آنتی بیوتیک های جدید در مبارزه با بحران مقاومت باکتری های عفونی زا قابل توجه میباشد. در همین رابطه آنتی بیوتیک های جدیدی ابداع شده که امکان دارد در از بین بردن بحران مزبور و درمان بیماریهای ناشی از باکتریهای مقاوم نقش موثر و اساسی داشته باشند.
نحوه مدیریت بحران مقاومت باکتریها در مقابل آنتی بیوتیک ها
مراکز کنترل و پیشگیری و سایر سازمانهای ذینفع و کارشناسان اقدامات گوناگونی را جهت مصرف کردن انتی بیوتیک ها توصیه می نمایند تا اینکه کلینیسین ها با در اختیار داشتن امکانات و توانایی های موجود بتوانند در کم کردن مقاومت باکتریها پیگیری های لازم را انجام دهند.

اقدامات مزبور عبارتند از:

1- برقراری برنامه های منظم و تدوین شده در مورد مصرف آنتی بیوتیک ها
ضرورت دارد تمام پزشکان و دامپزشکان جهت درمان بیماریها در زمانی که بیمار به آنتی بیوتیک نیاز دارد از آن استفاده نمایند و در صورت مصرف انتی بیوتیک ها مقدار دز مصرفی، مدت زمان درمان را بطور دقیق رعایت نمایند.
رعایت برنامه تدوین شده باعث می شود که مدت زمان توقف بیمار در بیمارستان کمتر شده و از نقطه نظر اقتصادی نیز هزینه کمتری پرداخت شود.
تجویز های نامناسب و اشتباه در مورد مصرف آنتی بیوتیک ها میتوانند در بهبود بیماران بستری و بیماران سرپایی اثر درمانی مناسبی نداشته باشد. بررسی ها نشان داده اند که 70-40% بیماران آلوده به ویروس هم تحت درمان آنتی بیوتیکی قرار می گیرند که نه تنها کمکی به بهبودی بیماری آنها نمیکند بلکه می تواند با ظهور مقاومت آنتی بیوتیکی همراه باشد و عوارض نامطلوب دیگری را هم ایجاد نماید بنابراین همانطور که قبلا توضیح داده شد ضرورت دارد برنامه های آموزشی در ارتباط با مقاومت باکتری ها برای پزشکان، دامپزشکان و سازمانهای ذینفع اجرا شود و نحوه مصرف آنتی بیوتیک در برگیرنده یک رژیم تنظیم شده، دز مناسب، تعداد دفعات دز مصرفی روزانه و طول مدت درمان باشد.
2- اصلاح روشهای تشخیصی
به احتمال زیاد موثرترین راه برای کم کردن مصرف نامناسب آنتی بیوتیک ها اینست که از روش های تشخیصی دقیق و مطمئن استفاده نمائیم البته لازم به یادآوری است که گروهی از پزشکان بدون توجه به مضرات مصرف آنتی بیوتیک ها نمونه های متعددی از آنتی بیوتیک ها را تجوبز مینمایند تا اینکه یکی از آنها، در کنترل عفونت شناخته نشده موثر باشد و این اقدام میتواند مقاومت باکتریها و عوارض نامطلوب مصرف آنتی بیوتیک ها را افزایش دهد وانگهی باعث میشود که میکروبیوتای بیمار نیز تغییر کرده و بر روی باکتری های مفید میزبان نیز اثر نامطلوب داشته باشد.

3- اقدامات جدید برای درمان عفونت های باکتریایی
محققین با بررسی های متعددی به این نتیجه رسیده اند که در درمان بیماریها حتی المکان از آنتی بیوتیکهایی استفاده نمایند که از تجزیه شیمیایی باکتریها و قارچ های مفید تولید شده باشند و با تغییراتی که در مواد جدا شده از آنها ایجاد مینمایند فعالیت ضد میکروبی آنها را دو چندان نمایند معذالک باید اضافه نمائیم که 99% میکروارگانیسم هائی که نقش قابل توجهی در تولید آنتی بیوتیک ها دارند درشرایط فعلی قابل کشت در محیط آزمایشگاه نیستند از طرفی دست اندرکاران صنعت داروسازی تمایل دارند از مجموعه پروبیوتیک ها در تهیه آنتی بیوتیک ها ی موثر استفاده نمایند.
به طور کلی ظهور سریع مقاومت باکتریایی در مقابل آنتی بیوتیک ها باعث شده است که از مصرف بیش از حد آنها کاسته شود معذالک استفاده از روشهای جدید مدیریت بحران مقاومت باکتریایی و کوشش های ممتد برای پیدا کردن مواد جدید جهت تولید آنتی بیوتیک های مناسب می تواند بطور چشمگیری در پائین آوردن ریسک خطر بهداشت انسان، دام و طیور مفید باشد.
بنابراین ضرورت دارد تاکید نمائیم همکاری های مداوم کلیه افراد درگیر جهت استفاده از آنتی بیوتیک ها و درمان بیماران میتواند این معضل بزرگ را که هر روز، از روز قبل خطرناک تر میگردد برطرف نماید.
در خاتمه ما معتقدیم که پروبیوتیک ها در جلوگیری از ظهور و بروز بیماریها و همچنین جلوگیری از گسترش آنها میتوانند مورد استفاده قرار گیرند ولی در شرایط فعلی نمیتوانیم آنتی بیوتیک را از مسیر درمان حذف نمائیم و نیاز به ابداع آنتی بیوتیک های جدید داریم معذالک برای استفاده از مکمل هایی مثل پروبیوتیک و پری بیوتیک ها و ترکیبات این دو باهم نیاز داریم که تحقیقات بیشتری را مد نظر قرار دهیم تا اینکه پس از اطمینان از موثر بودن آنها در مبارزه با بیماری ها، بتدریج مصرف آنتی بیوتیک ها را کم نموده تا در آینده از آنها استفاده نشود.