1.  – گرچه تحقیقات ژنومیک و پروتئومیک در شناسایی بیماریهای انسان، دام و طیور با پیشرفتهای قابل توجهی همراه می باشد ولی هنوز واکسنهایی که با استفاده از بیولوژی مولکولی تولید و در دسترس مصرف کننده قرار داده شود به بازار نیامده است و واکسنهای تخفیف حدت یافته تیلریوز، بابزیوز و ریکتیزیوز با وجود مشکلات عدیده ای که دارند هنوز هم در مبارزه با بیماریهای مزبور از نقش قاطع ، مناسب و موثری برخوردار هستند و در صورتیکه با مدیریت صحیح و طبق دستورالعمل ارائه شده از اینگونه واکسنها استفاده شود میتوان به نحو مناسب و مطلوبی از گسترش و توسعه بیماریهای ناشی از آنها و ضرر وزیان اقتصادی به دست آمده حتی الامکان جلوگیری نمود.
ضرورت استفاده از واکسن
بیماریهای منتقله بوسیله کنه ها مانع بزرگی در توسعه و گسترش دامپروری بوده و ضرر و زیان قابل ملاحظه ی را باعث می شوند بطور کلی بیماریهای تک یاخته ای منتقله بوسیله کنه ها: تیلریوز و بابزیوز، بیماریهای ناشی از ریکتزیاها، کودریوزیس (Cowdriosis) و آناپلاسموزیس مشکلات بزرگ بهداشتی و مدیریتی در گاو، گوسفند و بز ایجاد می نمایند و در آفریقا، استرالیا، آسیا و آمریکای لاتین گسترش دارند گرچه در نقاط اندمیک حیوانات بومی به تدریج مقاومت نسبی نسبت به کنه ها و بیماریهای منتقله به وسیله آنها را پیدا مینمایند اما حساسیت حیوانات نژاد خالص سد بزرگی در مقابل تولید و گسترش دامپروری در این نقاط می باشد از طرفی کنترل گسترش کنه ها با کنه کش ها، درمان حیوانات مبتلا با استفاده از دارو و استفاده از دارو به عنوان پیشگیری در مقابل بیماری در کوتاه مدت  و مایه کوبی با واکسنها اقداماتی هستند که در دسترس بوده و در کم کردن خسارات حاصله نقش مطلوبی دارند اما مقاومت کنه ها نسبت به کنه کش ها، مقاومت میکروارگانیسم ها نسبت به داروها و همچنین باقیمانده دارو در گوشت و شیر حیوانات درمان شده باعث نگرانی در بهداشت عمومی می گردد وانگهی  استفاده از  کنه کش ها باعث از بین رفتن ثبوت انزواوتیکی در ناحیه و افزایش حساسیت حیوانات در مقابل بیماری می گردد و گرچه پیش گیری توسط دارو ممکن است تا حدودی موثر باشد ولی مدت زمان این پیشگیری بسیار کوتاه است . با توجه به توضیحات داده شده، کنترل با ثبات و مداوم بیماری بستگی به مایه کوبی با استفاده از واکسن های زنده و تخفیف حدت یافته دارد بنابراین ما در اینجا صرفا در مورد واکسنهای زنده تخفیف یافته بیماریهای تک یاخته ای بحث و گفتگو مینمائیم ضمنا باید اضافه نمائیم که در مورد آناپلاسما مارژیناله واکسن تخفیف حدت یافته ای تولید نشده است و برای جلوگیری از گسترش این بیماری از آناپلاسما سنتراله که طبیعتاً یک میکروارگانسیم تخفیف حدت یافته است بعنوان واکسن بر ضد آناپلاسما استفاده می شود لازم به یادآوری است که بیماری مزبور در استرالیا، آفریقای جنوبی و کشورهای متعددی در آمریکای لاتین و هم چنین به طور محدود در آسیا وجود دارد، همانطوریکه قبلاً توضیح داده شده است واکسنهای زنده و تخفیف حدت یافته ایمنی طولانی ایجاد می نمایند ولی مصرف آنها با مشکلات عدیده ای همراه می باشد بنابراین توسعه و استفاده از واکسنهای نوترکیب می تواند در آینده روش مناسبی برای ایمنی دامها بر ضد بیماری های یاد شده باشد معذالک باید تأکید نمائیم که در شرایط فعلی ضرورت دارد برای ایجاد ایمنی و جلوگیری از گسترش اینگونه بیماریها و کم شدن خسارات ناشی از آنها از واکسن های تخفیف حدت یافته استفاده شود.