تب برفکی

راههای انتقال بیماری تب برفکی

راههای انتقال بیماری تب برفکی ویروس بیماری تب برفکی از راه های مستقیم و غیر مستقیم بشرح زیر انتقال می یابد: روش انتقال مستقیم : مهمترین و اصلی ترین روش انتقال و انتشار بیماری بخصوص در کشورهای که بیماری به فرم بومی حضور داشته و اپیدمی های منطقه ای و

تب برفکی (مقدمه)

مقدمه : بیماری تب برفکی “یک بیماری بسیار عفونی و بشدت واگیر دام می باشد که به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت و تولید دام و فراورده های دامی محسوب میگردد. ” این بیماری سبب کاهش شدید تولید دام شده و نقش اساسی در