شکست واکسیناسیون در گله های طیور

  1. عوامل مربوط به واکسن

-عدم وجود آنتی ژن کافی در هر دز واکسن

-عدم انتخاب سویه مناسب واکسن

-عدم رعایت زنجیره سرما در حمل و نقل

  1. عوامل مربوط به اجرا

-عدم رعایت اصول صحیح در هر کدام از روشهای واکسیناسیون

  1. عوامل مربوط به پرنده

-وضعیت سلامت و تکامل سیستم ایمنی

-وجود آنتی بادی مادری

-ژنتیک پرنده

  1. عوامل مربوط به شرایط مدیریتی

-عدم رعایت اصول پرورشی و آلودگی بالای محیطی

– بروز کمبودهای تغذیه ای

-بروز  مسمومیت ها و سایر عوامل تضعیف کننده سیستم ایمنی نظیر مایکوتوکسینها و رادیکالهای آزاد

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*