ارتباط با اعضا

امور مدیریت

مدیر عامل
آقای مهندس مصطفی زندیه
ایمیل:m.zandieh@pasouk.ir
رئیس هیئت مدیره
آقای مهندس حسین  شکوهی
ایمیل:info@pasouk.ir

امور کارخانه

مدیر تولید
آقای دکتر پرویز هوشمند راد
ایمیل:info@pasouk.ir
مسئول فنی کارخانه
آقای دکتر پرویز اهورایی
ایمیل:info@pasouk.ir
کارشناس تولید
آقای دکتر محمدرضا پاکباز
ایمیل:info@pasouk.ir

امورمشاورین

مشاورین فنی بخش طیور

مشاور فنی بخش طیور
آقای دکتر علی مسعودیان
ایمیل:a.masoudian@pasouk.ir
تلفن: داخلی ۱۱۰ – ۰۲۱۶۶۴۳۹۱۹۶

مشاورین فنی بخش دام

مشاور فنی بخش دام
آقای دکتر وحید عطارد
ایمیل:info@pasouk.ir
کارشناس فنی بخش دام
آقای دکتر حسین اسدی راد
ایمیل:h.asadirad@pasouk.ir
تلفن: داخلی ۱۱۲- ۰۲۱۶۶۴۳۹۱۹۶

امور فروش

مدیر فروش
آقای مهندس علی تکلو
ایمیل:a.takallou@pasouk.ir
تلفن: داخلی ۱۱۱ – ۰۲۱۶۶۴۳۹۱۹۶
حسابدار فروش
خانم هانیه یگانه
ایمیل:sales.dept@pasouk.ir
تلفن: داخلی ۱۱۴- ۰۲۱۶۶۴۳۹۱۹۶
مسئول فروش آنتی ژن
خانم فاطمه صادق زاده
ایمیل:antigen.dept@pasouk.ir
تلفن: داخلی ۱۱۳- ۰۲۱۶۶۴۳۹۱۹۶

امور اداری

مدیر اداری
خانم راشین احمدی
ایمیل:info@pasouk.ir
تلفن: داخلی ۱۱۵- ۰۲۱۶۶۴۳۹۱۹۶
مسئول دفتر
خانم افسانه مسکینی
ایمیل:info@pasouk.ir
تلفن: داخلی۱۰۱-۱۰۲- ۰۲۱۶۶۴۳۹۱۹۶

امور مالی

مشاوره امور مالی
آقای سعید نصرتی
ایمیل:pasoukacc@yahoo.com
مدیر مالی
آقای محمد گودرزی
ایمیل:pasoukacc@yahoo.com
تلفن: داخلی ۱۰۵- ۰۲۱۶۶۴۳۹۱۹۶
خزانه دار کل
آقای حسین روار
ایمیل:h.ravvar@pasouk.ir
تلفن: داخلی ۱۰۹- ۰۲۱۶۶۴۳۹۱۹۶

آدرس دفتر مرکزی

آدرس کارخانه

تماس با ما

از طریق فرم زیر شما می توانید با ما در تماس باشید.