بیماری های مشترک انسان و دام

اپی ریتروزاونوزیس در انسان و دام
اپی ریتروزاونوزیس در انسان و دام
خلاصه: گونه های متفاوت جنس اپی ریتروزواون در گاو، گوسفند، بز، گربه، خوک و حتی انسان گزارش شده
نقش واکسنها در پیشگیری بیماریهای انگلی در انسان و دام
نقش واکسنها در پیشگیری بیماریهای انگلی در انسان و دام
  خلاصه گرچه داروهای ضد انگلی در انسان و دام سالهای متمادی است که به منظور کنترل بیماریهای انگلی

    دیدگاهتان را بنویسید.