بیماری های دام بزرگ

ناقلین ویروس تب برفکی

ناقلین ویروس تب برفکی از جمله مهمترین شاخص های اپیدمیولوژیکی که سبب بقاء طولانی (چندین ماه و سال

ماندگاری ویروس

ماندگاری ویروس ویروس مولد بیماری تب برفکی از جمله مقاوم ترین ویروسهای شناخته شده در طبیعت می باشد

راههای انتقال بیماری تب برفکی

راههای انتقال بیماری : ویروس بیماری تب برفکی از راه های مستقیم و غیر مستقیم بشرح زیر انتقال

تغییرات آنتی ژنیکی میکرو ارگانیسم های بیماری زا به منظور تداوم بقاء خود و مقابله با پاسخ های ایمنی انسان » دام» طیور و آبزیان
تغییرات آنتی ژنیکی میکرو ارگانیسم های بیماری زا به منظور تداوم بقاء خود و مقابله با پاسخ های ایمنی انسان » دام» طیور و آبزیان
بسمه تعالی تغییرات آنتی ژنیکی میکروارگانیسم های بیماریزا بمنظور تداوم بقاء خود و مقابله با پاسخ های ایمنی
جدیدترین اطلاعات در مورد پیرو پلاسموز تک سمی ها
بسمه تعالی جدیدترین اطلاعات در مورد پیروپلاسموز تک سمی ها تنظیم و تدوین از دکتر رضا هاشمی فشارکی
نقدی بر واکسنهای ضد لیشمانیوز- در شرایط فعلی ما از نقطه نظر تولید واکسن های ضد لیشمانیوز در کجا هستیم؟
نقدی بر واکسنهای ضد لیشمانیوز- در شرایط فعلی ما از نقطه نظر تولید واکسن های ضد لیشمانیوز در کجا هستیم؟
خلاصه لیشمانیوز بیماری است که با جراحات شدید و تغییرات مهم پوستی، پوستی مخاطی و علائم شدید احشائی

    دیدگاهتان را بنویسید.