مقالات شرکت پسوک

تاریخچه پرورش میگو
تاریخچه پرورش میگو
  امروزه تکثیر و پرورش آبزیان بویژه میگو ، به علت وجود پروتئین و مواد معدنی سرشار و همچنین
ريخت شناسي بدن ميگو
ريخت شناسي بدن ميگو
سخت پوستان (Crustacea) ، بزرگترین رده از شاخه بند پایان (Arthropoda) بوده که بیش از 42 هزار گونه
اپی ریتروزاونوزیس در انسان و دام
اپی ریتروزاونوزیس در انسان و دام
خلاصه: گونه های متفاوت جنس اپی ریتروزواون در گاو، گوسفند، بز، گربه، خوک و حتی انسان گزارش شده
نقش واکسنها در پیشگیری بیماریهای انگلی در انسان و دام
نقش واکسنها در پیشگیری بیماریهای انگلی در انسان و دام
  خلاصه گرچه داروهای ضد انگلی در انسان و دام سالهای متمادی است که به منظور کنترل بیماریهای انگلی
نقد و تفسیری در مورد واکسنهای توکسوپلاسمایی در دامپزشکی
نقد و تفسیری در مورد واکسنهای توکسوپلاسمایی در دامپزشکی
خلاصه توکسوپلاسما گوندی  تک یاخته ای است درون سلولی و قادر است بیشتر حیوانات خون گرم را به