مقالات شرکت پسوک

تب برفکی (مقدمه)
تب برفکی (مقدمه)

مقدمه : بیماری تب برفکی “یک بیماری بسیار عفونی و بشدت واگیر دام می باشد که به لحاظ

شکست واکسیناسیون در گله های طیور
شکست واکسیناسیون در گله های طیور

عوامل مربوط به واکسن -عدم وجود آنتی ژن کافی در هر دز واکسن -عدم انتخاب سویه مناسب واکسن

تاریخچه پرورش میگو
تاریخچه پرورش میگو
  امروزه تکثیر و پرورش آبزیان بویژه میگو ، به علت وجود پروتئین و مواد معدنی سرشار و همچنین
ريخت شناسي بدن ميگو
ريخت شناسي بدن ميگو
سخت پوستان (Crustacea) ، بزرگترین رده از شاخه بند پایان (Arthropoda) بوده که بیش از ۴۲ هزار گونه
اپی ریتروزاونوزیس در انسان و دام
اپی ریتروزاونوزیس در انسان و دام
خلاصه: گونه های متفاوت جنس اپی ریتروزواون در گاو، گوسفند، بز، گربه، خوک و حتی انسان گزارش شده
نقش واکسنها در پیشگیری بیماریهای انگلی در انسان و دام
نقش واکسنها در پیشگیری بیماریهای انگلی در انسان و دام
  خلاصه گرچه داروهای ضد انگلی در انسان و دام سالهای متمادی است که به منظور کنترل بیماریهای انگلی