دکتر پرویز هوشمند راد

دکتر پرویز هوشمند راد

مدیر کارخانه