دکتر پرویز اهورایی

دکتر پرویز اهورایی

مسئول فنی کارخانه