مرحوم دکتر رضا هاشمی فشارکی

مرحوم دکتر رضا هاشمی فشارکی

مدیر بخش تحقیق و توسعه