آقای دکتر سورنا ستارى معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، امروز در سفر یک روزه خود با هدف افتتاح شتابدهنده ماد و آزمايشگاه نو آورى باز و بازديد از مجموعه پسوك و محل كارخانه نو آورى استان البرز وارد این استان شد.