مدیرسایت
32 پست ها

کلیاتی در ارتباط با مکانیسم دفاعی میزبان و تک یاخته های بیماریزا در مناطق گرمسیری، کشت آنها در محیط خارج و آموزش محققینی که در رابطه با کشت اینگونه تک

نقش شرایط محیطی در روی مشخّصه های سطحی حدّت تک یاخته ها در بدن میزبان و در محیط های کشت حدّت یا بیماریزائی عبارت است از ظرفیت ایجاد بیماری میباشد

تغییرات آنتی ژنتیکی میکرو ارگانیسم های بیماری زا به منظور تداوم بقاء خود و مقابله با پاسخ های ایمنی انسان » دام» طیور و آبزیان

بسمه تعالی تغییرات آنتی ژنتیکی میکرو ارگانیسم های بیماریزا بمنظور تداوم بقاء خود و مقابله با پاسخ های ایمنی انسان ، دام ، طیور و آبزیان تنظیم و تدوین ازگروه